Algemene voorwaarden

Home > algemene voorwaarden

Algemene aannemings- en verkoopsvoorwaarden

voor contracten vanaf 12 juni 2022

 1. Onze algemene aannemings- en verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en overeenkomsten waarvan ze integraal deel uitmaken. Door goedkeuring van de offerte verklaart de klant zich ook voor akkoord met de algemene aannemings- en verkoopsvoorwaarden van Vloerder-tegelzetter.be BV, hierna vermeld als V-T.
 2. Offertes zijn steeds gebaseerd op voorlopige hoeveelheden = VH (plannen, opmetingen voor verbouwingswerken, hoeveelheden opgegeven door klant, hoeveelheden vermeld in offerte van leveranciers…), werkelijke hoeveelheden = WH worden gefactureerd (opmeting na uitvoering werken, werkelijk geleverde hoeveelheden). Ramingen en schattingen zijn nooit bindend.
 3. De vermelde plaatsingsprijzen op onze offertes zijn voor 1ste keus tegels met de laagste toleranties voor afmetingen, haaksheid en vlakheid geplaatst op ondergronden (chape, plakwerk,…) van vlakheidsklasse 1, ze zijn pas geldig na inspectie van de ondergrond (chape, plakwerk,…) en de te plaatsen tegels. Eventuele meerkosten vallen ten koste van de klant, tevens behoudt V-T zich het recht om de plaatsing te weigeren.
 4. De bedragen vermeld op onze prijsofferte of op onze aannemingscontracten zijn steeds exclusief BTW. De BTW komt steeds ten laste van de klant.
 5. Offertes zijn steeds vrijblijvend en niet bindend. In geval van vergissingen, druk- en schrijffouten, is V-T hierdoor niet gebonden en aanvaardt de klant dat V-T een afrekening kan opstellen aan de correcte prijs/hoeveelheid. Prijsstijgingen door derde toeleveranciers na het tot stand komen van de overeenkomst zijn en blijven voor rekening van de klant, ongeacht de periode verstreken tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan.
 6. Wanneer de klant bij goedkeuring van de offerte slechts gedeeltelijk goedkeurt en/of wijzigingen aanbrengt kan V-T de tarieven van de betreffende offerte herbekijken.
 7. Indien de offerte getekend voor akkoord naar ons wordt teruggestuurd, nemen wij uw werf op in onze planning en bestellen wij de nodige materialen. Indien achteraf de keuze van de offerte gewijzigd wordt, dienen wij de bestelde materialen aan te rekenen.
 8. Verkochte goederen worden niet teruggenomen noch geruild, tenzij anders overeengekomen tussen de verkoper en de koper. In dat geval zal een waardevermindering toegepast worden tot dekking van de veroorzaakte kosten.
 9. Een beëindiging van een goedgekeurde offerte door de opdrachtgever, hetzij voor of tijdens de uitvoering van de werken, is steeds mogelijk. De opdrachtgever zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds bestelde of geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 17,5 % van de totale aannemingssom zonder BTW of het gedeelte ervan dat normaliter nog diende te worden uitgevoerd zonder BTW, voor het feit van het verder verlies van de aanneming.
 10. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de op­drachtgever, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons.
 11. Conform de wettelijke bepalingen is het de taak van de klant een veiligheidscoördinator aan te stellen en de nodige vergunningen te bekomen. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.
 12. V-T kan voor aanvang van de werken een voorschot aanrekenen en tijdens de werkzaamheden tussentijds factureren. V-T verrekent alle betaalde voorschotten en tussentijdse facturen (deelfacturen) bij opmaak van de eindfactuur.
 13. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden steeds zonder verbintenis medegedeeld. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot ontbinding of verbreking van de overeenkomst, noch recht geven op enige schadevergoeding, betalingsverplichtingen op te schorten en/of weigering goederen in ontvangst te nemen. Wanneer de klant weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten, zoals vrachtkosten, kosten van opslag, nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 min.),… voor rekening van de klant.
 14. In geval van overmacht kan V-T een verlenging van de leverings- en uitvoeringstermijn gronden, zonder recht op schadevergoeding vanwege de klant. Als overmacht worden als voorbeeld beschouwd: ongevallen, slechte weersomstandigheden, stakingen, tekort aan werkkrachten en materiaal, ziekte, stroom- en nutsonderbrekingen, vertraging bij de leverancier en elke andere gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen.
 15. Wanneer de afgesproken leverings- en uitvoeringstermijn van de werken wordt verdaagd door de opdrachtgever (eigenaar / werfleider / coördinator der werken / architect) kan V-T de reeds bestelde materialen voor de werf, factureren en/of stockagekosten aanrekenen en is de klant een vergoeding verschuldigd van 25€/dag voor gederfde winst. V-T bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
 16. Indien de klant tijdens de uitvoering van de werken bijkomende werken vraagt, hetzij wijzigende werken, hetzij meerwerken, dan heeft V-T recht op verlenging van de uitvoeringstermijn.
 17. Bij bestelling van tegels, plinten, laminaat,… wordt steeds een percentage snijverlies bijgeteld in functie van het formaat van de te plaatsen materialen, de oppervlakte en complexiteit van de ruimten waar de materialen geplaatst zullen worden, breuk bij transport op de werf en plaatsing, snijafval door legpatronen,…Als de klant zelf materialen aankoopt dient hij hier rekening mee te houden. Indien bij uitvoering blijkt dat er niet voldoende materiaal is, kan V-T hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Hierdoor veroorzaakte meerwerken zullen in regie worden uitgevoerd.
 1. De klant staat in voor de nodige vergunningen en verzekeringen voor de volledige duur van de werken. V-T dient hiertoe geen bijzondere voorzorgen te nemen of een voorafgaand onderzoek in te stellen. Bij gebrek hieraan zullen eventuele schadevergoedingen, herstelmaatregelen, boetes,… integraal ten koste van de klant vallen.
 2. Elektriciteit, stromend leidingwater en indien nodig een lift, zullen op de kosten van de klant voor de uitvoering van de werken ter onzer beschikking worden gesteld. Indien de goederen en materialen niet in een lift kunnen, zullen deze door de klant zelf of door ons tegen vergoeding naar de werkplaats gebracht worden. Ook ruimte om ons werkmateriaal te reinigen dient beschikbaar te zijn.
 3. Klant dient een parkeerplaats te voorzien van minimaal 20m en 3m breed op de werf. Indien deze parkeerplaats zich op de openbare weg bevindt dient de opdrachtgever in te staan voor alle taksen en vergunningen die daarvoor nodig zijn. Noodzakelijke nivellering van het terrein en aandammingen zijn integraal ten laste van de klant.
 4. Op de werf dienen de nodige trappen of ladders aanwezig te zijn, zodat alle verdiepingen veilig bereikbaar zijn.
 5. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, gaat het risico na levering/plaatsing van de goederen over op de klant. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van de goederen. De klant neemt voor dit alles een gegoede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in ons voordeel.
 6. De werf moet volledig opgeruimd zijn, vuil en steengruis verwijderd (ondergrond borstelschoon), ze moet winddicht zijn en afgesloten kunnen worden. De werf moet tevens vorstvrij zijn. Bij plaatsing van gespoten PUR dient de ondergrond droog te zijn en ontdaan van alle vuil (gestofzuigd) en is een temperatuur noodzakelijk van minimum 5°C.
 1. Bij leveren en plaatsen vloerisolatie en/of chape met vrachtwagen op de afgesproken dag: Indien bij aankomst op werf blijkt dat de werken niet of maar gedeeltelijk kunnen uitgevoerd worden, wordt er een forfaitaire vergoeding aangerekend van 500€ onverminderd het recht een hogere schade aan te tonen en te vorderen (werkuren personeel,…)
 2. Tijdens onze werkzaamheden mogen er geen andere werken uitgevoerd worden. Dit geldt ook voor de droogtijd na plaatsing.
 3. In het geval dat er leidingen in de muur of in de ondergrond aanwezig zijn, is men verplicht deze door middel van aanduiding op het plan aan ons te melden of ze te laten opsporen door een gespecialiseerde firma. Zo niet zijn wij niet verantwoordelijk voor inboringen of beschadiging van de leidingen en de mogelijke gevolgen.
 4. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in de technische voorschriften van het WTCB, die op datum van de offerte beschikbaar waren. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.
 5. Wij waarborgen de door ons geplaatste tegels, voor zover zij geplaatst worden op door ons goed bevonden ondergrond (chape, plakwerk,…). De ondergrond dient droog, zuiver, stofvrij, vrij van resten plakwerk,… te zijn. Indien de ondergrond niet voldoet zal deze door ons gereinigd worden in regie. De tegels die geleverd worden kunnen steeds een kleine afwijking hebben, hiervoor kunnen wij dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden.
 6. Barsten die zich in de vloer of betegeling voordoen ingevolge het zich zetten van het gebouw, kunnen niet te onze laste worden gelegd.
 7. Indien bij de uitvoering der werken ons personeel gevraagd wordt te helpen bij het verplaatsen der meubels of gelijk welke voorwerpen, dan zal dit gebeuren onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant. Geen vergoeding mag ons gevraagd worden wegens breken of beschadigen van welke aard ook, daar in principe de lokalen volledig ontruimd moeten zijn. De werkuren hiervoor worden verrekend.
 8. De geplaatste vloer (opgevoegd) mag pas na een droogtijd van ongeveer 5 tot 7 dagen (zonder belasting) belopen worden. Na 14 dagen mag de vloer een eerste goed verdeelde belasting dragen (geen puntbelasting). Pas na minimum 28 dagen mag de vloer definitief in gebruik genomen worden en kan de vloerverwarming geleidelijk worden opgestart. Bij geplaatste wandtegels (opgevoegd) dient men een droogtijd van 28 dagen in acht te nemen alvorens het sanitair af te werken (hangtoiletten plaatsen, boren in tegels,…). Tijdens de droogtijd van 28 dagen is het gebruik van bouwdrogers, externe verwarmingsapparaten, industriële ventilatoren,… verboden, dit om “verbranden” van het voegsel te voorkomen. Schade ten gevolge van onvoorzichtigheid en/of te vroeg betreden van de vloer is volledig ten laste van de opdrachtgever, zo ook eventuele kosten van herstel.
 9. Als blijkt dat het verbruik van de tegellijm hoger ligt dan voorzien door diepe profilering aan de onderkant van de tegel of het bol staan van de tegel zal het meerverbruik ten koste van de klant komen. Indien tegels en/of plinten dienen bijbesteld te worden, zullen deze worden aangerekend aan de klant.
 10. Voegen die afgekit werden door middel van een elastische kitvoeg zijn per definitie onderhoudsvoegen. Dit wil zeggen dat ze regelmatig door de klant dienen gecontroleerd te worden. V-T kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor loskomen van de kitvoegen.
 11. De plaatsing en het aantal uitzettingsvoegen wordt door ons bepaald. Indien de klant deze niet wenst, kan ons niets ten laste gelegd worden wanneer er barsten of scheuren in de vloer komen.
 12. Door de klant zelf aangekochte materialen zullen tegen betaling door V-T worden binnen gedragen en/of op verdiep worden gebracht. Afval van deze materialen wordt enkel tegen betaling verwijderd van de werf.
 13. Bijkomende werken die niet voorzien zijn in onze offerte worden uitgevoerd in regie + de gebruikte materialen tenzij anders vermeld op de offerte. De uren voor deze werken worden gerekend vanaf het vertrek tot aankomst op het depot. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.Regelmatig voorkomende meerwerken: dikte vloerisolatie/chape kleiner/groter dan voorzien in offerte – uitzettingsvoegen – randstroken – soort wapening in chape – opkuisen (stofvrij maken) werf voor plaatsen vloerisolatie, voor vloerwerken, einde werken – siliconevoegen – speciale kleefspecie, primers – op verdiep brengen van materialen – egaliseren of uitvullen – toezichtkaders – matkaders – badomkastingen – dichtmaken san-bloc – aansluitingen (bv plinten tegen deurkader) – te laag plakwerk afkappen – cementeren alvorens plinten te plaatsen – niveauverschillen vloer uitwerken (traptreden,…) – reparaties – afvoeren afval  – andere onvoorziene werken.
 1. De partijen zien af van de opleveringsformaliteiten bij inbezitneming van het werk, na beëindiging der werken. Dit geldt als goedkeuring van de werken, behoudens geldige betwisting die binnen 8 dagen na de beëindiging der werken per aangetekende brief wordt geformuleerd.
 2. De factuur geldt als garantiebewijs voor de klant ten aanzien van V-T. De garantietermijn start op de op de factuur vermelde datum. Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek voortvloeit uit te vroege ingebruikname, een verkeerd gebruik, externe oorzaken, onjuist onderhoud of normale slijtageverschijnselen.
 3. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
 4. Al onze facturen dienen contant betaald te worden, tenzij op de factuur een andere vervaldag aangegeven werd. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van V-T. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.
 5. Betwistingen/klachten over leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden binnen de 7 dagen na levering, uitvoering en/of facturatie per aangetekend schrijven. Wij zijn niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. Een betwisting/klacht schorst in geen geval de betalingsverbintenis van de koper/opdrachtgever. Alle geleverde goederen blijven eigendom van V-T tot deze volledig betaald zijn. Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van art.1792 van het BW dienen uiterlijk binnen het jaar na uitvoering te worden ingeroepen.
 6. Bij laattijdige of gedeeltelijke betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd gelijk aan 10% vanaf de vervaldag der factuur tot op datum van betaling. Tevens is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van het factuurbedrag en met een minimum van 125€ en dit wegens boekhoudkundige en administratieve onkosten ten gevolge van de laattijdige betaling. Alle inningskosten zijn niet in deze forfaitaire schadevergoeding begrepen en komen ten laste van de klant. Bovendien behoudt V-T zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.
 7. Projecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling.
 8. V-T is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of tijdelijk de werken stop te zetten, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. V-T zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is V-T gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.
 9. Indien V-T naar aanleiding van een klacht van de opdrachtgever tot expertise besluit, zijn de kosten van de deskundigen voor rekening van de opdrachtgever.
 10. Alle betwistingen in verband met de facturen, leveringen of werkzaamheden waarop ze betrekking hebben, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken uit het arrondissement waarin onze zetel gevestigd is.
 11. Deze algemene aannemings- en verkoopsvoorwaarden kunnen worden vervolledigd of bevestigd door bijkomende voorwaarden die aangehecht worden aan onze offertes en orderbevestigingen waarvan ze integraal deel uitmaken.
 12. De ongeldigheid, nietigheid en/of niet afdwingbaarheid van één of meerdere in deze voorwaarden beschreven bepalingen, brengt de geldigheid en de afdwingbaarheid van overige bepalingen niet in het gedrang. Op alles wat niet expliciet in deze algemene aannemings- en verkoopsvoorwaarden is geregeld is het Belgisch recht van toepassing.
 13. V-T hanteert een strikt privacybeleid in overeenstemming met de GDPR verordening. Ons nieuw privacybeleid vindt u op onze website vloerder-tegelzetter.be